Algemene Cursusvoorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden Massage Opleidingen Lian Bart

Artikel 1. Definities:

In deze algemene cursusvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opleider: Massage Opleidingen Lian Bart.
 • Cursist: natuurlijk persoon die een opleiding, cursus of thema-avond volgt.
 • Cursus: opleiding, cursus of thema-avond.

Artikel 2. Inschrijving:

 1. Bij inschrijving verplicht de cursist zich de verschuldigde cursuskosten te betalen.
 2. Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling. Maximum en minimum aantal deelnemers wordt per cursus vastgesteld.
 3. De inschrijving is van kracht op het moment dat het inschrijvingsgeld is ontvangen. De cursist ontvangt een bevestiging voor de hele cursus. Indien de cursist tijdens de cursus stopt, vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt voor de sportmassage € 125,00; voor de overige cursussen en thema-avonden € 50,00 óf indien de cursuskosten minder dan € 50,00 bedraagt is het inschrijfgeld gelijk aan de cursuskosten. De cursuskosten vermeld op de website en studiegids is inclusief inschrijfgeld.

Artikel 3. Bedenktijd:

 1. De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen. Binnen 14 dagen na de door ons in de bevestiging genoemde datum, kan de overeenkomst nog zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
  Na deze 14 dagen gelden de regels in artikel 5 van deze cursusvoorwaarden (Annulering).
 2. Indien een bedrijf voor een cursist het contract sluit, geldt geen bedenktijd.

Artikel 4. Betaling:

 1. Binnen 14 dagen na inschrijving voor een cursus dient het inschrijfgeld te worden voldaan. Het inschrijfgeld wordt na annulering niet gerestitueerd. Uitzondering hierop is annulering binnen de 14 dagen bedenktijd zoals vermeld in artikel 3, lid 1 van deze voorwaarden.
 2. Het restant van de volledige cursuskosten dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan, onder vermelding van naam en datum van de cursus, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Bij in gebreke blijven van betaling, kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.
 3. De cursuskosten zijn inclusief inschrijfgeld en administratiekosten. Bij het niet voldoen aan artikel 4, lid 1-2 m.b.t. de betaling van de cursuskosten kunnen extra administratiekosten gerekend worden.
 4. De cursus voorziet in één of meerdere dagdelen, eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de cursus en zijn voor rekening van de cursist.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die gemaakt worden als gevolg van de niet-nakoming door cursist van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van cursist.

Artikel 5. Annulering:

 1. De opleider behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. U ontvangt dan volledige restitutie van de reeds betaalde cursuskosten, binnen 14 dagen.
 2. Indien de cursus door de cursist geannuleerd wordt, vindt er (behoudens onderstaande situaties) geen restitutie van de cursuskosten plaats.
 3. Bij annulering:
  * meer dan 2 maanden voor aanvangsdatum cursus: 25% restitutie van de cursuskosten.
  * meer dan 1 maand voor aanvangsdatum cursus: 10% restitutie van de cursuskosten
 4. Bij overmacht wordt er gekeken naar een oplossing.

Artikel 6. Aansprakelijkheid:

 1. De cursist is gehouden (zelf) te doen onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt, om de cursus te volgen. De opleider aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart de opleider voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de medecursisten.
 2. De opleider aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de cursist in de (les)ruimten.
 3. De opleider is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus.
 4. De opleider draagt geen enkele verantwoording voor het beroepsmatig toepassen van behandelingen tijdens of na de cursus.

Artikel 7. Privacy-beleid:

 1. De opleider gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en de persoonlijke informatie die u geeft. Uw persoonlijke gegevens en informatie worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden. De opleider respecteert ten allen tijden de privacy van de cursist.
 2. Zie verder ons uitgebreide Privacy-beleid.
 3. Ons privacy-beleid is bijgevoegd of te downloaden op de website www.lianbart.nl/inschrijven.

Artikel 8. Deelname:

 1. Voor verschillende cursussen is een vooropleiding noodzakelijk, bijv. voor blessurepreventie, kinesiotaping, manuele lymfedrainage. Dit wordt per cursus bepaald.
 2. De cursist dient melding te maken van een bij hem aanwezige ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de medecursisten en/of eventuele proefpersonen.
 3. De cursist dient vooraf melding te maken bij de opleider of docent, bij afwezigheid van een les.
 4. De opleider is bevoegd zonder opgave van reden een cursist (tijdelijk) de toegang tot, of deelname aan cursussen te weigeren.
 5. De cursist dient tijdens de cursusdagen tijdig aanwezig te zijn.
 6. Een cursusdagdeel geldt alleen wanneer aan dit dagdeel volledig is deelgenomen.
 7. De cursist moet op de dag van het examen 18 jaar of ouder zijn. Indien de cursist op de dag van het examen jonger is dan 18 jaar, wordt het diploma/certificaat uitgereikt bij het bereiken van deze leeftijd. Wel ontvangt de cursist een bewijs als de cursus met goed gevolg is afgerond.

Artikel 9. Hygiëne en veiligheid:

 1. Tijdens de cursus draagt de cursist geen sieraden of horloge, en zorgt ervoor dat de nagels kort geknipt zijn.
 2. De cursist draagt tijdens de lessen gemakkelijk zittende kleding, zodat zonder belemmering kan worden gewerkt. Bij voorkeur een trainingsbroek, shirt met korte mouwen en sportschoenen.
 3. Hygiëne van kleding, hoeslaken en handdoeken, maar ook persoonlijke hygiëne is onlosmakelijk verbonden met het massagevak. Tekortkomingen in de hygiëne kunnen een reden zijn om de toegang tot de lessen te weigeren.
 4. Tijdens de cursus worden geen alcoholische dranken genuttigd; er wordt niet gerookt in de (les)ruimte en ook niet binnen een straal van 10 meter van de voordeur van de leslocatie.
 5. Het gevoel van veiligheid dient voor alle cursisten optimaal gewaarborgd te zijn. In geval van seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, toespelingen of ongewenst gedrag zal de opleider de cursist met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen ontzeggen.
  De opleider zal de cursist zonder restitutie van lesgelden uitsluiten van verdere lessen.

Artikel 10. Copyrights en intellectuele eigendomsrechten:

 1. De intellectuele eigendomsrechten en copyrights op de door de Opleider aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmaterialen en de website van ‘Massage Opleidingen Lian Bart’ berusten bij de opleider. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, Cd-i, Cd-rom, DVD, USB-stick of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleider.
 2. De opleider behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens cursussen en deze te gebruiken voor eigen en openbare opleidings- en promotieactiviteiten. Indien een cursist niet herkenbaar in beeld wil, kan dit per mail voor aanvang van de cursus worden aangegeven. Tevens zal door de docent, maar nu mondeling, om toestemming gevraagd worden in de les, voordat de beeld- en of geluidopnamen gemaakt worden.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een cursus door de cursist is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 11. Klachtenprocedure:

 1. De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de opleider. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging en dat de klacht in behandeling wordt genomen aan de klager toegezonden. De uitspraak volgt binnen 30 dagen na ontvangen van de klacht; of als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist binnen 30 dagen hiervan in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht.
  De verwachting is dat binnen 3 maanden de uiteindelijke uitspraak zal volgen.
  De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.
 2. Wordt de klacht/geschil in de ogen van de cursist niet voldoende beantwoord, dan verwijzen wij u naar het secretariaat van de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage) voor de klachtenprocedure, welke vermeld staat op de site van de V.O.S. www.vosopleidingen.nl
 3. De VOS stelt de opleider in gelegenheid tot verweer.
 4. De uitspraak van de V.O.S. is voor het instituut bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 12. Wijziging van de Algemene Cursusvoorwaarden:

 1. De opleider is ten allen tijden gerechtigd deze Algemene Cursusvoorwaarden te wijzigen.
 2. De Algemene Cursusvoorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden treden in op 01 januari 2020, hierbij vervallen alle vorig opgestelde voorwaarden.