Privacyverklaring

Privacyverklaring van Massage Opleidingen Lian Bart (M.O.L.B.)

1. Introductie
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Massage Opleidingen Lian Bart, die worden aangeboden op https://www.lianbart.nl.
M.O.L.B. is de beheerder van de website https://www.lianbart.nl.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe M.O.L.B. persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Massage Opleidingen Lian Bart.

Door gebruik te maken van deze site geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wanneer u zich aanmeld voor een cursus of opleiding via het aanmeldingsformulier, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en voor het gebruik van de persoonsgegevens voor doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, onder punt 3.

M.O.L.B. zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar cursisten en oud-cursisten en alle bezoekers van haar website. M.O.L.B. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens van (oud-)cursisten en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. M.O.L.B. houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door M.O.L.B. verzameld voor de bij punt 3. genoemde doeleinden.
Deze gegevens staan M.O.L.B. ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het aanmeldingsformulier van M.O.L.B., dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld door een mail aan M.O.L.B. (info@lianbart.nl).

De persoonlijke- en contactgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn:

 • Voorletters, voornaam en achternaam,
 • Adres, postcode en woonplaats,
 • Emailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum en geboorteplaats,
 • Licentienummer sportmassage,
 • Eventueel uw praktijknaam en website.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of bij aanmelding voor een cursus of opleiding.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
M.O.L.B. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van de doelstellingen van M.O.L.B., inclusief maar niet beperkt tot
  – om contact met u te kunnen opnemen;
  – om u informatie te sturen;
  – om u onze nieuwsbrief en/of studiegids te sturen;
  – om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  – het organiseren van cursussen;
  – het bijhouden van herhalingsdata voor cursussen;
  – het faciliteren en bevorderen van deelname aan cursussen.
 • De geboortedatum en geboorteplaats wordt gevraagd voor vermelding op het door de cursist te behalen certificaat/diploma.
 • Het bijhouden van een cursistenadministratie.
 • Het berekenen en factureren van cursuskosten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
M.O.L.B. verstrekt uitsluitend aan derden én alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zo worden uw persoonsgegevens verstrekt dan wel gedeeld met de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (N.E.S.M.) uitsluitend door het door u ingevulde en ondertekende N.E.S.M.-Aanmeldingsformulier voor het examen: voor N.E.S.M.-examens, uitgave van N.E.S.M.-diploma’s en N.E.S.M.-licenties. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met N.E.S.M.

Een actuele cursistenlijst is een cursistenlijst die niet ouder is dan 12 maanden.

Een cursist of deelnemer aan een van de door M.O.L.B. georganiseerde evenementen kan op ieder moment schriftelijk aangeven dat zijn of haar gegevens verwijderd moeten worden.

Geen commercieel gebruik
M.O.L.B. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. M.O.L.B. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot M.O.L.B. of onderdelen/activiteiten daarvan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
M.O.L.B. bewaart de verzamelde gegevens in elk geval zolang dit wettelijk verplicht is, en niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt; of oneindig in geval van het volgen van het onderwijstraject, indien u geen verzoek tot beëindiging indient.

5. Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Tijdens het inschrijven voor een opleiding kan je aangeven of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, wij versturen maximaal 4 keer per maand nieuwsbrieven met het programma LaPosta welke beschikt over jouw naam en mailadres ter behoeve van het verzenden van de nieuwsbrieven. Dit doen wij in eigen beheer, de gegevens worden niet gedeeld.

6. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
M.O.L.B. neemt ten alle tijden passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lianbart.nl.

Indien gewenst en aangegeven door de ex-cursist, kunnen gegevens van een ex-cursist door M.O.L.B. worden gewist, na het voldaan hebben door de ex-cursist van alle verplichtingen aan M.O.L.B.

7. Verwijzingen en links naar andere websites.
Onze website bevat links / verwijzingen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van M.O.L.B.. M.O.L.B. is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, noch de inhoud van deze websites en andere bronnen.

De website van M.O.L.B. kan advertenties/vermeldingen van bedrijven bevatten. Doorklikken naar deze advertenties/vermeldingen op de website van M.O.L.B. kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. M.O.L.B. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies en raadt u in voorkomende gevallen aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

8. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan M.O.L.B. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

9. Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijziging van het privacy beleid.
M.O.L.B. past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan, om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. M.O.L.B. raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal M.O.L.B. er alles aan doen u per email en via de website te informeren.

11. Contactgegevens
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van massage Opleidingen Lian Bart:  
Verantwoordelijke: Lian Bart
Email:          info@lianbart.nl
Telefoonnummer:     06-22316365

Bestaande Algemene Cursusvoorwaarden van Massage Opleidingen Lian Bart blijven onverminderd van kracht.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018 te Wieringerwerf.